Fastpartner har emitterat ett icke säkerställt fyraårigt obligationslån på den svenska marknaden.

Volymen uppgår till 400 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,25

procentenheter och har slutligt förfall 2018. Möjlighet finns att senare utöka lånet med upp till 100 MSEK.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål som investeringar i

befintligt fastighetsbestånd, fastighetsförvärv och eventuell omstrukturering av låneportföljen. Fastpartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.

Pareto Securities AB (publ) har varit finansiell rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Bergh & Co Advokatbyrå AB har varit juridisk rådgivare.

Stockholm den 17 mars 2014

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 17 mars 2014 kl 07:45.