Fastpartner har emitterat ett icke säkerställt fyraårigt obligationslån på den svenska marknaden.

Volymen uppgår till 300 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,50

procentenheter och har slutligt förfall i september 2019. Obligationslånets rambelopp uppgår till 500 MSEK.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål såsom investeringar i befintligt fastighetsbestånd och fastighetsförvärv samt återbetalning av ett utestående obligationslån som förfaller i oktober 2015. Fastpartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ Stockholm.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har varit finansiell rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Bergh & Co Advokatbyrå AB har varit juridisk rådgivare.

Stockholm den 15 september 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 15 september 2015 kl 16:45.