Styrelsen för Fastpartner har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå en ändring av bolagsordningen i syfte att förtydliga utdelningsrelationen mellan bolagets A-aktier och D-aktier.

Kallelse till extra bolagsstämma för att godkänna bolagsordningsändringen, som planeras att hållas den 2 februari 2024, kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Styrelsens förslag till bolagsordningsändring innebär att utdelningsrelationen mellan Fastpartners A-aktier och D-aktier uttrycks i plural istället för i singular för att förtydliga att den sammanlagda utdelningen på samtliga A-aktier ska ställas i relation till utdelningen på samtliga D-aktier vid bestämmande av utdelning per D-aktie. Enligt förslaget ska samtliga stamaktier av serie D ha rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på samtliga stamaktier av serie A, men fortsatt med maxbeloppet 5 kronor per aktie och år. Bolagsordningsändringen medför inte någon ändring i sak, utan genomförs som ett förtydligande i syfte att säkerställa att den oklarhet som funnits på marknaden undandröjs.

Aktiemarknadsnämnden har i AMN 2023:55 uttalat att den föreslagna bolagsordningsändringen inte möter hinder från synpunkten av god sed på aktiemarknaden.

Stockholm den 2 januari 2024

För vidare information vänligen kontakta:

Daniel Gerlach, CFO, Fastpartner AB (publ)
Telefon: 08 – 402 34 63
E-post:
[email protected]

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2024 kl. 10:45.