Fastpartner AB (publ) avser att genomföra en försäljning av upp till 2 332 000 återköpta aktier i Fastpartner. Fastpartners innehav av egna aktier uppgår före försäljningen till 2 943 212 aktier.

Avyttringen skall ske i enlighet med det volymundantag som medges för blockaffärer enligt NASDAQ OMX regelverk för köp och försäljning av egna aktier. Försäljningen skall ske inom det vid försäljningstillfället registrerade kursintervallet på NASDAQ OMX Stockholm.

Fastpartner nettoinvesterade drygt 850 MSEK i fastigheter under 2011 och har hittills under 2012 härutöver förvärvat resterande 50% av de nio delägda fastigheterna i Gävle.

Försäljningen avses ske med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Fastpartners årsstämma den 28 april 2011

Stockholm den 9 mars 2012

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2012 kl 12:00.