Fastpartner har uppdragit åt Swedbank AB (publ) att utreda förutsättningarna för en emission av stamaktier av en ny serie D.

En emission av stamaktier av serie D är ett led i bolagets arbete med att höja sitt kreditbetyg till investment gradesamtidigt som den möjliggör fortsatt tillväxt, bland annat genom förvärv och investeringar i befintligt bestånd.

En extra bolagsstämma kommer att hållas måndagen den 25 november 2019 för att introducera stamaktier av serie D i bolagsordningen och för att ge styrelsen mandat att ge ut stamaktier av serie D. Kallelsen till bolagsstämman offentliggörs separat idag.

Stockholm den 24 oktober 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 09:40.