Fastpartner har emitterat icke säkerställda obligationer om 500 MSEK. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 1 500 MSEK (ISIN: SE0012621746), varav obligationer om 800 MSEK emitterats tidigare under år 2019.

Obligationerna emitterades till kurs 101,891% vilket motsvarar en kreditspread om cirka 1,65% till första inlösendag. Obligationerna löper med en kupongränta om STIBOR 3M
+ 2,45 procentenheter och har slutligt förfallodatum i maj 2023.

Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån och allmänna verksamhetsändamål. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och Fastpartner kommer att ansöka om att även de ytterligare obligationerna blir föremål för notering på Nasdaq Stockholm.

Swedbank AB (publ) och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare.

Stockholm den 2 september 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2020 kl 13:45.