Fastpartner har emitterat icke säkerställda obligationer om 200 MSEK. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 500 MSEK (ISIN: SE0007576947), varav obligationer om 300 MSEK emitterades i september 2015.
Obligationerna emitterades till kurs 99,075%. Obligationerna löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3M + 3,50 procentenheter och har slutligt förfallodatum i september 2019.
Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, däribland fastighetsförvärv. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Nasdaq Stockholm.
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen.

Stockholm den 23 november 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 23 november 2015 kl. 15:15.