Fastpartner har emitterat icke säkerställda gröna obligationer om 300 MSEK. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 1 500 MSEK (ISIN: SE0011974351), varav obligationer om 1 000 MSEK emitterades i november 2018.

Obligationerna emitterades till kurs 102,931% vilket motsvarar en ränta om cirka 1,60%. Obligationerna löper med en kupongränta om STIBOR 3M + 2,85 procentenheter och har slutligt förfallodatum i maj 2022.

Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Fastpartners gröna ramverk till finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i förnybara energikällor och energieffektivitet. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List. 

Swedbank har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har varit juridiska rådgivare.

Stockholm den 18 september 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2019 kl 14:30.