Fastpartner AB (publ) (”Bolaget”) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid om 4 år, på den svenska obligationsmarknaden. Bolaget meddelar härmed att tidigare uppställt villkor för förtida inlösen av befintliga obligationer förklaras uppfyllt och att inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare meddelats.

Volymen på det nya obligationslånet uppgår till 800 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,45 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2023. Obligationslånets rambelopp uppgår till totalt 1 500 MSEK. Obligationen väckte stort intresse och orderboken blev betydligt övertecknad och uppgick till strax över 1 600 MSEK.

Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån, fastighetsförvärv och allmänna verksamhetsändamål. Fastpartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.
 
Som framgår av Fastpartners pressmeddelande från den 6 maj 2019 har Bolaget lämnat villkorat meddelande om fullständig förtida inlösen av sitt utestående obligationslån 2015/2019 med ISIN SE0007576947. Beslutet att genomföra den nya obligationsemissionen innebär att det tidigare uppställda villkoret förklaras uppfyllt och att förtida inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats.

Vi är glada över det stora intresset som emissionen förde med sig och att våra investerare visar fortsatt förtroende för oss, säger Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner.
 
Danske Bank och Swedbank har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Berghco Advokatbyrå har varit juridiska rådgivare.

Stockholm den 10 maj 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 kl 16:15.