Fastpartner har emitterat ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid om 3,5 år, på den svenska obligationsmarknaden.
Volymen uppgår till 600 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,45 procentenheter och har slutligt förfall i september 2021. Obligationslånets rambelopp uppgår till totalt
1 000 MSEK.
Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån, fastighetsförvärv och allmänna verksamhetsändamål. Fastpartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

– Det är glädjande att kapitalmarknaden har fortsatt stort förtroende för Fastpartner vilket den kraftigt övertecknade orderboken är ett kvitto på. Vi har som ambition att vara en återkommande aktör på kapitalmarknaden och ha en balanserad finansieringsprofil vilket inkluderar obligationer, säger Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner.
Danske Bank och Swedbank har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Bergh & Co Advokatbyrå har varit juridiska rådgivare.

Stockholm den 8 mars 2018

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018 kl 15:00.