Fastpartner har emitterat ett icke säkerställt grönt obligationslån, med en löptid om 3,5 år, på den svenska obligationsmarknaden.

Volymen uppgår till 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,85 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2022. Obligationslånets rambelopp uppgår till totalt
1 500 MSEK.

Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Fastpartners gröna ramverk till finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i förnybara energikällor och energieffektivitet. Gröna fastigheter inkluderar bland annat nya fastigheter med minimumcertifiering Miljöbyggnad Silver samt renoveringar som leder till en sänkning av energiförbrukningen med minst 25%. Fastpartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Sustainable Bond Stockholm.

Det är glädjande att Fastpartner idag har emitterat sitt första gröna obligationslån och att kunna konstatera att kapitalmarknaden har fortsatt stort förtroende för Fastpartner, säger Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner.

Swedbank har varit finansiell rådgivare till Fastpartner i den gröna obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Berghco Advokatbyrå har varit juridiska rådgivare.

Stockholm den 23 november 2018

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 kl 08:30.