Fastpartner Financial Statements 2022 – in English here!

 

  • Hyresintäkterna ökade med 7,6% och uppgick till 1 997,5 (1 856,3) MSEK.

 

  • Driftnettot ökade med 7,5% och uppgick till 1 398,3 (1 301,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 70,0 (70,1)%.

 

  • Förvaltningsresultatet minskade med 0,5% och uppgick till 967,8 (972,4) MSEK, per stamaktie av serie A 5,29 (5,32) kr. Fastpartners donation om 10,0 (0,0) MSEK till UNHCR:s verksamhet i Ukraina är exkluderad ur förvaltningsresultatet.

 

  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 790 (1 050) MSEK.

 

  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 35 727,9 (35 323,0) MSEK. Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -864,2 (3 027,9) MSEK.

 

  • Resultat efter skatt uppgick till 84,5 (3 367,7) MSEK, per stamaktie av serie A
    0,01 (17,92) kr.

 

  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (2,20) kr per stamaktie av serie A och en utdelning om 2,50 (5,0) kr per stamaktie av serie D.

 

 

Stockholm den 9 februari 2023

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

 

 

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl 13:30.