Fastpartner har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en stamaktieemission om totalt 6 700 000 stamaktier. Stamaktieemissionen har resulterat i att antalet aktier och röster i Fastpartner har förändrats.
 
Efter den första registreringen av 6 671 738 nya stamaktier uppgår det totala antalet aktier per 30 november 2016 till 62 280 449, varav 60 382 950 stamaktier och 1 897 499 preferensaktier.
Det totala antalet röster uppgår till 60 572 699 varav stamaktierna motsvarar 60 382 950 röster och preferensaktierna motsvarar 189 749 röster.
Som tidigare offentliggjorts är stamaktieemissionen fulltecknad och de resterande 28 262 stamaktierna är under registrering. Denna ökning kommer att meddelas senare.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Stockholm den 30 november 2016

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 15:45.