Fastpartner AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en aktiesplit till villkoren 3:1 varigenom varje aktie delas upp i tre aktier. Aktiespliten har resulterat i att antalet aktier och röster i Fastpartner förändrats.

Efter genomförd aktiesplit uppgår det totala antalet aktier per 30 maj 2018 till 186 926 133, varav 181 233 636 stamaktier och 5 692 497 preferensaktier.

Det totala antalet röster uppgår efter genomförd aktiesplit till 181 802 885 varav stamaktier motsvarar 181 233 636 röster och preferensaktier motsvarar 569 249 röster.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Stockholm den 31 maj 2018

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl 11:00.