Fastpartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge rapport för
delårsperioden 1 januari – 30 september 2001.

Koncernens resultat
Fastpartner redovisar för delårsperioden ett rörelseresultat på 118,0
(151,5) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick för
delårsperioden till 0,8 (15,5) MSEK efter nedskrivningar i
riskkapitalrörelsen om 8,3 (0) MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på
byggnader med 21,9 (22,1) MSEK samt realisations-vinster på 24,2 (17,0)
MSEK.

Fastighetsrörelsen
Fastpartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration till
Stockholmsområdet. Andra prioriterade orter är Göteborg och Gävle. Med
undantag för 3 fastigheter i Norge innehåller fastighetsbeståndet enbart
svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar totalt 473.079 kvm.
Andelen kommersiella ytor med kontor, lager, produktion, butiker, hotell
och skolor utgör 77 % av beståndet och resterande 23% utgörs av
bostäder.

Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 238,1 (257,1) MSEK. I
jämförbart bestånd, dvs med hänsyn till köp och försäljningar, har
hyresintäkterna stigit med 11,6 MSEK. Fastighetskostnaderna har i
jämförbart bestånd ökat med 11,2 MSEK. Detta beror främst på höjda
prisnivåer för värme, el och v/a, men även på högre kostnader för
reparation och underhåll. T.ex har 4,5 MSEK använts för att höja
attraktionsgraden i området Bergsjön utanför Göteborg. Nedan följer en
jämförelse mellan de senaste fem kvartalen.

Resultat fastighetsrörelsen
Resultatut 20 20 20 20 200
veckling 01 01 01 00 0
per kv kv kv kv kv
kvartal 3 2 1 4 3
Hyresintäk 77 79 81 82 83,
ter mm ,6 ,0 ,9 ,4 1
Fastighets – – – – –
kostnader 28 35 40 36 30,
,3 ,5 ,0 ,5 4
Driftnetto 49 43 41 45 52,
,3 ,5 ,9 ,9 7
Avskrivnin – – – – –
gar 7, 7, 6, 6, 7,4
3 9 7 6
Central – – – – –
administra 3, 4, 3, 3, 3,2
tion 0 0 7 1
Resultat 0, 26 – 13 7,8
vid 0 ,4 2, ,1
försäljnin 2
g mm
Rörelseres 39 58 29 49 49,
ultat ,0 ,0 ,3 ,3 9
Finansiell – – – – –
a poster 36 36 37 39 44,
,5 ,2 ,4 ,2 4
Resultat 2, 21 – 10 5,5
efter 5 ,8 8, ,1
finansiell 1
a poster

Vakanser
Vakansgraden var under delårsperioden 9,1% (9,8%). I vakanserna ingår
även tomställningar i projektfastigheter som påverkar vakansgraden med
c:a 1,5 %.

Projektfastigheter
Den i föregående delårsrapport omnämnda uthyrningen till Sandvik på
12.000 kvm med ett nuvärde på de framtida hyresbetalningarna om 280
MSEK, har under rapportperioden (3:e kvartalet) initierat nya
hyresförhandlingar mellan parterna avseende ytterligare c:a 20.000 kvm.
Dessa förhandlingar beräknas slutföras under året.

Den hälftenägda Folkanfastigheten vid Östermalmstorg i Stockholm
planeras att rivas och ersättas med en större hotellfastighet.
Planändringsprocessen går som planerat och byggstart beräknas ske under
2002.

Det pågående arbetet med projektfastigheterna utgör en viktig del av
bolagets fastighetsförvaltning. I årsredovisningen 2000 finns dessa
projekt beskrivna.
Investeringar och försäljningar
Under rapportperioden har inga fastigheter förvärvats. Däremot har tre
mindre fastigheter i FaIköping sålts utan resultateffekt.

I juni månad köpte Bostadsrättsföreningen Jakten fastigheten Masthugget
6:19 i Göteborg för 142 MSEK (10 600 kr/kvm). Försäljningen gav en vinst
på 26,5 MSEK. Under första kvartalet såldes tre fastigheter i Gävle för
10,5 MSEK med en förlust om 2,2 MSEK. Ovanstående köpeskillingar
överstiger den interna avkastningsvärderingen i årsredovisningen 2000
med 25 MSEK.

Det bokförda värdet av fastighetsportföljen har förändrats enligt
följande: (MSEK)
Bokfört värde 010101 3109,4
(inkl pågående
arbeten)
+Förvärv 0,0
+Investeringar i 1,7
befintliga
fastigheter
+Förändring pågående 8,6
arbeten
-Försäljningar -131,2
+/-Omräkning Norge 19,8
-Avskrivningar -21,9
enligt plan
Bokfört värde 010930 2986,4
(inkl pågående
arbeten)
Finansiell ställning
Likvida medel, inkl outnyttjad checkkredit om 1,2 (0,2) MSEK uppgick vid
periodens slut till 24,4 (30,3) MSEK. Koncernens räntebärande skulder
uppgick till 2367 (2526) MSEK. Medelräntan för koncernens långfristiga
lån hos kreditinstitut 2267,4 MSEK var per 2001-09-30 6,4% (6,1%).

Lånestruktur (2001-09-30)
Löptid Volym Andel Medelränt
a
2001 1320,5 58 6,5
2002 490,7 22 6,1
2003 250,7 11 6,1
2004 37,0 2 7,4
2005 66,1 3 6,3
>2005 102,4 5 6,9
Totalt 2267,4 100 6,4
Riskkapitalrörelsen
Fastpartner bedriver också en riskkapitalrörelse. Totalt har Fastpartner
investerat 129 MSEK i 13 st icke fastighetsrelaterade företag. Strategin
för riskkapitalrörelsen är att i harmoni med tillväxt i värden, resultat
och kassaflöden i fastighetsrörelsen, investera i och utveckla företag
inom IT och life science.

Av riskkapitalrörelsens investering om totalt 129 MSEK utgör 51 MSEK
investeringar inom IT och telekomsektorn. Marknaden för IT och
telekombolag har under perioden väsentligt försämrats. Fastpartner har
ej gjort annan värdering av investeringarna i riskkapitalportföljen än
att i de bolag vilka ej bedöms kunna klara sin likviditet med egna medel
anses ett nedskrivningsbehov föreligga. Avseende sådana bolag görs
därför en nedskrivning med 6,3 MSEK. Därutöver har hela det bokförda
värdet i Svensk Vodka AB skrivits ned med 2 MSEK.

Inga försäljningar har ägt rum under perioden och då portföljbolagens
intäkter inte konsolideras, redovisas inga intäkter i
riskkapitalrörelsen. Däremot belastas verksamheten med 7,1 MSEK i
räntekostnader.

Resultat riskkapitalrörelsen
MSEK
Intäkter 0,0
Nedskrivningar -8,3
Räntekostnader -7,1
Resultat -15,4

Investeringar
Fastpartner har inte gjort några investeringar under rapportperioden.

Skattesituationen
På grund av betydande underskottsavdrag betalas i princip ingen skatt
hänförlig till årets resultat. Från och med år 2001 tillämpas
Redovisningsrådets rekommendation om inkomstskatt (RR:9). Underskotts
avdrag som finns i flera av koncernens bolag bedöms per 2001-09-30 uppgå
till 875 MSEK. Under rapportperioden har kammarrätten utfärdat dom till
nackdel för ett koncernföretag gällande underskottsavdrag om 180 MSEK.
Därför har de samlade underskotten reducerats i motsvarande mån.
Skillnaden mellan fastigheternas koncernmässigt bokförda värden och det
skattemässiga restvärdet i respektive juridisk person uppgår till 1190
MSEK. Om hänsyn tas till övervärden i handels- och kommanditbolag om 426
MSEK skulle den skattepliktiga nettovinsten vid en försäljning till
koncernmässigt bokförda värden överstiga den bokföringsmässiga med 764
MSEK.

Sammanlagt uppgår uppskjuten skattefordran till 28 % av 875 MSEK och
uppskjuten skatteskuld till 28 % av 764 MSEK, dvs en nettofordran om 31
MSEK. Då viss osäkerhet föreligger beträffande skattemyndighetens syn på
avdragsrätten för delar av ovanstående underskottsavdrag, har uppskjuten
skattefordran ej bokförts per 2001-09-30.

Återköp av aktier
Under delårsperioden har 1.386.000 egna aktier återköpts till en
genomsnittskurs om 6,52 kr/aktie, vilket bokförts mot fritt eget kapital
(se sid 4).

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för
2000.

Händelser efter periodens slut
Fastigheten Skultuna 1 i Lundaområdet utanför Stockholm har hyrts ut
till HI3G Access AB, en av de fyra 3G licensinnehavarna, med en löptid
på 15 år och ett bruttohyresvärde om c:a 100 MSEK. Denna uthyrning
innebär inte enbart en resultatökning på drygt 3 MSEK per år utan är
också ett resultat i Fastpartners strävan att etablera Lunda som ett
högkvalitativt alternativ till Kista i kampen om attraktiva hyresgäster.

Informationstillfällen 2002
Bokslutkommuniké för 2001 21 februari 2002
Delårsrapport 31 mars 2002 24 april 2002
Ordinarie bolagsstämma 24 april 2002
Delårsrapport 30 juni 2002 22 augusti 2002
Delårsrapport 30 september 2002 7 november 2002

Stockholm den 12 november 2001

Sven-Olof Johansson
Verkställande direktör

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)
eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00600/bit0003.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00600/bit0003.pdf Hela rapporten