1(5)

Fastpartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge delårsrapport
för perioden 1 januari – 31 mars 2001.

Verksamheten
Fastpartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför
allt i Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade
orter. Med undantag för 3 fastigheter i Norge innehåller fastighets
beståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar
totalt 480 938 kvm. Andelen kommersiella fastigheter med kontor, lager,
produktion, butiker, hotell och skolor utgör 75% av beståndet och
resterande 25% utgörs av bostäder.

Fastpartner bedriver också en riskkapitalrörelse. Totalt har Fastpartner
investerat 125 MSEK i 12 st icke fastighetsrelaterade företag, främst
inom IT och life science med inriktning på biomedicin och bioteknik.
Strategin för riskkapitalrörelsen är att i harmoni med tillväxt i
värden, resultat och kassaflöden i fastighetsrörelsen, investera i och
utveckla företag inom IT och life science.
Resultat
Fastpartner redovisar ett rörelseresultat på 29,3 (42,2) MSEK.
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till –
10,3 (-1,8) MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 6,7
(7,4) MSEK samt en realisationsförlust på 2,2 MSEK.
Fastighetsrörelsen
Hyresintäkterna för perioden uppgick till 81,9 (87,7) MSEK. Nedan följer
en jämförelse mellan de senaste fem kvartalen.

Resultatutveckl 2001 2000 2000 2000 2000
ing per kvartal kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1

Hyresintäkter 81,9 82,4 83,1 86,3 87,7
Fastighets
kostnader -40,0 -36,5 -30,4 -31,7 -36,2

Driftnetto 41,9 45,9 52,7 54,6 51,5

Avskrivningar -6,7 -6,6 -7,4 -7,3 -7,4

Central -3,7 -3,1 -3,2 -4,3 -3,0
administration

Resultat vid -2,2 13,1 7,8 7,1 0,1
försäljning mm

Återbäring SPP 7,0

Rörelseresultat 29,3 49,3 49,9 57,1 41,2

Finansiella
poster -37,4 -39,2 -44,4 -44,5 -44,0

Resultat efter -8,1 10,1 5,5 12,6 -2,8
finansiella
poster

Vakanser
Vakanserna har sedan årsskiftet inte förändrats utan ligger kvar på ca
10 %. I vakanserna ingår även tomställningar i projektfastigheter som
påverkar vakansgraden med 1,5 %. Den höga vakansgraden får vidare ses
mot bakgrund av att under år 2000 såldes fastigheter med låga vakanstal
samtidigt som tomställningar i projektfastigheter förvärvades.
Projektfastigheter
Det pågående arbetet med projektfastigheterna utgör en viktig del av
bolagets fastighetsförvaltning. De mest omfattande projektfastigheterna
är forskningsanläggningen för Sandvik Coromant i Västberga, omdaningen
av Märsta Centrum intill Arlanda samt de till hälften ägda
hotellprojekten ”Folkanhuset” vid Östermalmstorg och Stallmästaregården
vid Hagaparken båda i Stockholm. I årsredovisningen 2000 finns dessa
projekt ingående beskrivna.
Investeringar och försäljningar
Under perioden har inga fastigheter förvärvats.

De tre saneringsmogna fastigheterna, Södertull 19:2, 19:3 och 19:4, i
Gävle har sålts för 10,5 MSEK med en reaförlust om 2,2 mkr. Dessa tre
fastigheter förvärvades 1997 tillsammans med 18 andra fastigheter genom
en nyemission.

Det bokförda värdet av fastighetsportföljen har förändrats enligt
följande:
(MSEK)
Bokfört värde 010101 3109,4
(inkl pågående arbeten)
+Förvärv 0,0
+Investeringar i 0,6
befintliga fastigheter
+Förändring pågående 2,1
arbeten
-Försäljningar -12,4
+/-Omräkningsdifferens 9,5
NOK
-Avskrivningar enligt -6,7
plan
Bokfört värde 010331 3102,5
(inkl pågående arbeten)

Finansiell ställning
Likvida medel, inkl outnyttjad checkkredit om 0,2 (0,2) MSEK uppgick vid
periodens slut till 27,2 (30,3) MSEK. Koncernens räntebärande skulder
uppgick till 2502 (2526) MSEK. Medelräntan för koncernens långfristiga
lån hos kreditinstitut 2383,2 MSEK var per 2001-03-31 6,1% (6,1%).
Lånestruktur (2001-03-31)

Löptid Volym Andel Medelränta
2001 1481,6 62 5,9
2002 466,2 20 6,2
2003 247,8 10 6,1
2004 37,3 2 7,4
2005 47,7 2 6,6
>2005 102,6 4 6,9
Totalt 2383,2 100 6,1
Riskkapitalrörelsen
Inga försäljningar har ägt rum under perioden och då portföljbolagens
intäkter inte konsolideras, redovisas inga intäkter i
riskapitalrörelsen. Däremot belastas verksamheten med 2,2 MSEK i
räntekostnader.

MSEK
Intäkter 0,0
Räntekos
tnader -2,2
Resultat -2,2
Investeringar

Fastpartners har under perioden investerat totalt 8 MSEK i 6 av sina
portföljbolag. Härutöver har beslutats om att förvärva 9 % av aktierna i
Luthor Industries AB för 1,5 MSEK. Bolaget som har sin utgångspunkt från
Högskolan i Jönköping, utvecklar och säljer datorbaserade
informationssystem samt bedriver konsultverksamhet.
Skattesituationen
På grund betydande underskottsavdrag betalas i princip ingen skatt
hänförlig till årets resultat. Från och med år 2001 tillämpas
Redovisningsrådets rekommendation om inkomstskatt (RR:9). Underskotts
avdrag som finns i flera av koncernens bolag bedöms per 31 mars 2001
uppgå till 1405 MSEK. Skillnaden mellan fastigheternas koncernmässigt
bokförda värden och det skattemässiga restvärdet i respektive juridiska
person uppgår till 1335 MSEK. Om hänsyn tas övervärden i handels- och
kommanditbolag om 426 MSEK skulle den skattepliktiga nettovinsten vid en
försäljning till koncernmässigt bokförda värden överstiga den bokförings
mässiga med 909 MSEK.

Sammanlagt uppgår uppskjuten skattefordran till 28 % av 1405 MSEK och
uppskjuten skatteskuld till 28 % av 909 MSEK, dvs en nettofordran om 138
MSEK. Då viss osäkerhet föreligger beträffande skattemyndighetens syn på
avdragsrätten för delar av ovanstående underskottsavdrag, har uppskjuten
skattefordran ej bokförts per 31 mars 2001.
Återköp av aktier
Under perioden har 88.000 egna aktier återköpts till en genomsnittskurs
om 6,47 kr/aktie. Efter rapportperiodens slut har ytterligare 56.000
aktier återköpts till en genomsnittskurs om 6,75 kr/aktie.
Klarläggande
Drygt halva Fastpartners portfölj av riskkapitalinvesteringar köptes
våren 2000 från moderföretaget Compactor Fastigheter AB, då ägt av Sven-
Olof Johansson och närstående samt Posten AB. I efterhand har priset på
de överlåtna aktieposterna kommenterats i media. Fastpartner vill därför
klarlägga hur försäljningen gick till och villkoren mellan Fastpartner
och Compactor.

I affären ingick aktier i sju bolag. Köpeskillingen 72 MSEK fastställdes
efter att bolagets revisor Jan Bergman och Nils-Axel Frisk, tidigare
finansdirektör i SPP, i ett skriftligt yttrande till Fastpartners
styrelse dragit slutsatsen att 72 MSEK var ett gynnsamt pris för
Fastpartners aktieägare. Bokfört värde i Compactor var 40 MSEK.
Compactor investerade i dessa bolag under åren 1996 – 2000 och deltog
aktivt under denna tid med bolagens uppbyggnad.

Betalning gjordes i form av en revers med en löptid på maximalt sju år
och en fast ränta på 8 procent per år. Ingen amortering sker på reversen
om inte någon av aktieposterna säljs. Om så sker ska halva köpe
skillingen användas för amortering av reversskulden medan den andra
halvan stannar i Fastpartner.

Under förra året såldes aktieinnehavet i Svenska Stadshotell för 12
MSEK, vilket gav en reavinst på 2 MSEK. Halva köpeskillingen, 6 MSEK,
användes för att amortera skulden till Compactor.

Två av bolagen som ingick i överlåtelsen arbetar med
varumärkesuppbyggnad. Det är Svensk Vodka, noterat på NGM's väntelista
och modehuset Alberto Biani. Båda bolagen har utvecklats väl. Alberto
Biani gick med vinst förra året och Svensk Vodka har rapporterat en
dubblad försäljning under inledningen av 2001.

Snowdrops säljer kosmetik via e-handel till konsumenter. Under förra
året var avsikten att öka det egna kapitalet i bolaget men marknadens
intresse för denna typ av investeringar försvann. Snowdrops tillväxt
kommer av denna anledning att bli mycket försiktig inom överskådlig
framtid.

Även Sygn Softwares emission till allmänheten fick dras tillbaka.

LinkTech investerar i företag som har sitt ursprung i miljön runt
Linköpings Universitet och Tekniska Högskolan. Efter Fastpartners
aktieköp blev även Douglassfären en större aktieägare genom en
nyemission med högre teckningskurs än vad Fastpartner betalat för sina
aktier.

LinkMed investerar i projekt inom life science med fokus på biomedicin
och bioteknik. Även LinkMed har sprungit ur miljön runt universitet och
högskolor.
Händelser efter periodens slut
Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens slut.
Informationstillfällen 2001-2002
Ordinarie bolagsstämma 24 april 2001 kl. 16.00
Delårsrapport per 30/6-200123 augusti 2001
Delårsrapport per 30/9-20011 november 2001
Bokslutkommuniké för 2001 februari 2002

Stockholm den 24 april 2001

Sven-Olof Johansson
Verkställande direktör

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/24/20010424BIT01490/bit0002.doc Hela rapporten
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/24/20010424BIT01490/bit0002.pdf Hela rapporten