Fastpartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge delårsrapport
för perioden 1 januari – 30 juni 2002.

Verksamheten
Fastpartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför
allt till Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade
orter. Med undantag för 2 fastigheter i Norge innehåller
fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet
omfattade per 30 juni totalt 425.876 kvm. Andelen kommersiella ytor med
kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 79% av
beståndet och resterande 21% utgörs av bostäder. Sedan våren 2000 har en
riskkapitalrörelse byggts upp. Det bokförda värdet av den portfölj om 12
st icke fastighetsrelaterade företag uppgår till 120,5 MSEK.
Koncernens resultat
Fastighetsrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på
61,2 (13,7) MSEK. Resultatet är belastat med avskrivningar på byggnader
om 13,9 (14,6) MSEK och inkluderar vinster vid försäljningar om 63,8
(24,2) MSEK.

Riskkapitalrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på –
4,8 (-4,4) MSEK.

Efter uppskjuten skatt om 18 MSEK uppgår koncernens resultat till 39,2
(4,3) MSEK.
Fastighetsrörelsen
Hyresintäkterna uppgick under perioden till 160,7 (160,5) MSEK. I
jämförbart bestånd, efter hänsyn taget till köp och försäljningar, har
hyresintäkterna stigit med 8,7 MSEK. Fastighetskostnaderna har i
jämförbart bestånd minskat med 2,4 MSEK. Förvaltningsresultatet, det
vill säga resultatet exklusive försäljningar, nedskrivningar och skatt
förbättrades till -2,6 (-10,5) MSEK. Nedan följer en jämförelse mellan
de senaste fem kvartalen.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00980/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00980/wkr0002.pdf Hela rapporten