Fastpartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge delårsrapport
för perioden 1 januari – 31 mars 2003.

Affärsidé

Fastpartner skall:

· Äga och förvalta fastigheter i expansiva orter
· Förvalta fastigheterna i rationella och koncentrerade enheter
· Prioritera kommersiella fastigheter och projektfastigheter i
Stockholm
· Prioritera värdetillväxt och kassaflöden
· I harmoni med tillväxt, resultat och kassaflöden i
fastighetsrörelsen investera i och utveckla bolag i riskkapitalrörelsen

För att nå förbättrade kassaflöden har under de senaste två åren och
under perioden ett flertal lågavkastande bostadsfastigheter i
framförallt Göteborg sålts till bostadsrättsföreningar. Detta har
inneburit en så kraftig reduktion av fastighetsbeståndet i region Väst
att beslut fattats att på sikt avveckla hela detta bestånd.

Riskkapitalrörelsen drivs med inriktning att strukturera innehaven i
portföljbolagen och avvakta tills både marknaden och innehaven blir
mogna för försäljningar eller andra strukturella förändringar.

Verksamheten
Fastpartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför
allt till Stockholmsområdet. Med undantag för 2 fastigheter i Norge
innehåller fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighets
beståndet omfattade per 31 mars 2003 totalt 398.830 kvm. Andelen
kommersiella ytor med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och
skolor utgör 81% av beståndet och resterande 19 % utgörs av bostäder.
Sedan våren 2000 har en riskkapitalrörelse byggts upp. Det bokförda
värdet av aktieinnehaven i de 12 företagen i portföljbolagen uppgår till
121,5 MSEK.

Koncernens resultat
(Siffror inom parentes nedan avser motsvarande period föregående år)
Koncernens resultat efter skatt uppgår till 12,4 (-2,1) MSEK.

Fastighetsrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på
19,5 (0,3) MSEK. Resultatet är belastat med avskrivningar på byggnader
om 5,6 (6,8) MSEK och inkluderar vinster vid försäljningar om 15,1 (0,6)
MSEK.

Riskkapitalrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på –
2,3 (-2,2) MSEK. Hela resultatposten avser internt belastad ränta på
investerat kapital.

Moderföretaget
Hyresintäkterna uppgick till MSEK 52,4 (52,9) och resultatet före skatt
till 7,1 (5,3) MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)
eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01280/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01280/wkr0002.pdf Hela rapporten