Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2001.

Koncernens resultat
Fastpartner redovisar ett rörelseresultat på 87,0 (99,6) MSEK. Resultat
efter finansiella poster uppgick för perioden till 9,0 (10,0) MSEK. I
resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 14,6 (14,7) MSEK samt
realisationsvinster på 24,2 (7,2) MSEK.

Fastighetsrörelsen
Fastpartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför
allt i Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade
orter. Med undantag för 3 fastigheter i Norge innehåller fastighets
beståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar
totalt 480.183 kvm. Andelen kommersiella fastigheter med kontor, lager,
produktion, butiker, hotell och skolor utgör 76 % av beståndet och
resterande 24% utgörs av bostäder.

Hyresintäkterna för perioden uppgick till 160,5 (174,0) MSEK. I
jämförbart bestånd, dvs med hänsyn till köp och försäljningar, har
hyresintäkterna stigit med c:a 5 MSEK. Fastighetskostnaderna har i
jämförbart bestånd ökat med 12 MSEK. Detta beror främst på höjda
prisnivåer för värme, el och v/a, men även på högre kostnader för
reparation och underhåll. T.ex har 3 MSEK använts för att höja
attraktionsgraden i området Bergsjön utanför Göteborg. Nedan följer en
jämförelse mellan de senaste fem kvartalen.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/23/20010823BIT00770/bit0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/23/20010823BIT00770/bit0001.pdf Hela rapporten