Fastpartner AB – Delårsrapport januari – september 2003

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 211,2 MSEK
(237,0)
· Resultat efter skatt uppgick till 12,7 MSEK (41,8) motsvarande
0,25 kr/aktie (0,80)
· Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 23,2
MSEK (4,2)
· Kassaflöde från den löpande förvaltningen 34,4 MSEK (-16,8)
· Under delårsperioden har 7 (8) fastigheter avyttrats för 354
(230) MSEK med ett resultat om 12,3 (62,5) MSEK

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)
eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00900/wkr0001.doc Hela Rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00900/wkr0002.pdf Hela Rapporten