Fastpartner Interim Report as of 31 March 2023 – In English here!

  • Hyresintäkterna ökade med 13,8% och uppgick till 556,2 (488,8) MSEK.

 

  • Driftnettot ökade med 13,9% och uppgick till 375,3 (329,5) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 67,5 (67,4)%.

 

  • Förvaltningsresultatet minskade med 24,6% och uppgick till 185,7 (246,3) MSEK, per stamaktie av serie A 1,02 (1,35) kr.

 

  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 740 (1 060) MSEK.

 

  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 35 848,1 (35 727,9) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -0,2 (30,3) MSEK.

 

  • Resultat efter skatt uppgick till 121,3 (164,5) MSEK, per stamaktie av serie A
    0,56 (0,75) kr.

 

  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 100 MSEK.

 

 

Stockholm den 20 april 2023

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2023 kl 15:15.