• Hyresintäkterna ökade med 9,2% och uppgick till 395,9 (362,7) MSEK.

  • Driftnettot ökade med 10,2% och uppgick till 251,7 (228,4) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 63,6 (63,0)%.

  • Förvaltningsresultatet ökade med 2,3% och uppgick till 175,7 (171,8) MSEK, per stamaktie 0,97 (0,95) kr. I föregående periods förvaltningsresultat ingick resultatandelar om 8,5 MSEK avseende uppförande av bostäder i Täby. Detta projekt är nu slutfört och samtliga lägenheter är sålda.

  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 840 (745) MSEK.

  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 25 110,9 (22 330,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 576,9 (266,9) MSEK.

  • Resultat efter skatt uppgick till 579,1 (343,4) MSEK, per stamaktie 3,15 (1,85) kr.

  • Det ärFastpartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK. Som Fastpartner tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion.

Stockholm den 25 april 2019

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl 15:00.