·  Hyresintäkterna ökade med 2,9% och uppgick till 325,6 (316,3) MSEK.

·  Driftnettot ökade med 4,4% och uppgick till 203,3 (194,7) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 62,4 (61,6)%.

·  Förvaltningsresultatet uppgick till 147,3 (140,4) MSEK, per stamaktie 2,44 (2,56) kr.

·  Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 630 (625) MSEK.

·  Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 17 320,7 (17 394,2) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 290,9 (438,5) MSEK.

·  Resultat efter skatt uppgick till 424,0 (388,7) MSEK, per stamaktie 6,87 (6,92) kr.

·  Fastpartner har avyttrat två fastigheter till ett gemensamt ägt bolag med Slättö, i vilket Fastpartner äger 30%, till ett underliggande fastighetsvärde om 50 MSEK med en tilläggsköpeskilling om 800 MSEK vid lagakraftvunnen detaljplan. Köpeskillingen om 850 MSEK översteg bokfört värde med cirka 440 MSEK och realisationsvinsten kommer att redovisas när detaljplanen vunnit laga kraft, vilket beräknas ske vid halvårsskiftet innevarande år.

·  Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2017 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 750 MSEK. Som Fastpartner tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel)
eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl 15:15.