· Hyresintäkterna ökade med 18,2% och uppgick till 316,3 (267,7) MSEK.
· Driftnettot ökade med 16,2% och uppgick till 194,7 (167,6) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 61,6 (62,6)%.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 140,4 (104,3) MSEK, per stamaktie 2,62 (1,96) kr.
· Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 625 (500) MSEK.
· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 15 984,7 (15 465,5) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 438,5 (633,0) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till 388,7 (528,4) MSEK, per stamaktie 7,07 (9,77) kr.
· Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det Fastpartners mål att i slutet av år 2016 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om minst 700 MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65
(direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
      
           
Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 kl 11:30.