·     Hyresintäkterna för perioden januari – mars ökade med 20,2% och uppgick till 267,7 (222,7) MSEK.
·     Driftnettot ökade med 21,4% och uppgick till 167,6 (138,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 62,6 (62,0)%.
·     Förvaltningsresultatet uppgick till 104,3 (82,8) MSEK, per stamaktie 1,96 (1,56) kr.
·     Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 500 MSEK.
·     Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 13 530,5 (12 046,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 633,0 (29,3) MSEK. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.
·     Resultat efter skatt uppgick till 528,4 (78,2) MSEK, per stamaktie 9,77 (1,31) kr.
·     Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det Fastpartners mål att under år 2015 uppnå nedan angivna mål:
–    Ett fastighetsvärde överstigande 15 mdr
–    Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 600 MSEK

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015 kl 15:00.