· Hyresintäkterna för perioden januari – mars ökade med 22,8% och uppgick till 222,7 (181,3) MSEK.
· Driftnettot ökade med 25,7% och uppgick till 138,0 (109,8) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 62,0 (60,6)%.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 82,8 (61,4) MSEK, per stamaktie 1,56 (1,16) kr. 

· Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 358 MSEK.
· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 9 782,5 (9 563,1) MSEK. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.
· Resultat efter skatt uppgick till 78,2 (47,2) MSEK, per stamaktie 1,47 (0,89) kr.
· Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det Fastpartners mål att i slutet av 2014 uppnå nedan angivna mål:
–       Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr
–       Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK
–       Ett driftnetto överstigande 650 MSEK
–       Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK
                    

                   Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2014 kl 15:00.