· Hyresintäkterna för perioden januari – mars ökade med 32,0% och uppgick till 154,2 (116,9) MSEK.

· Driftnettot ökade med 24,7% och uppgick till 87,9 (70,5) MSEK.

· Förvaltningsresultatet uppgick för perioden till 61,8 (50,4) MSEK, per aktie 1,19 (0,99) kr. Förändringen påverkas främst av ökat driftnetto till följd av nyförvärvade fastigheter samt ökade finansiella kostnader till följd av högre upplåning och högre marknadsräntor.

· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 6 763,1 (5 990,3) MSEK. Resultatet har påverkats positivt med 13,7 (1,5) MSEK i orealiserade värdeförändringar. Hela fastighetsbeståndet, förutom de 9 nyförvärvade fastigheterna i Gävle, är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.

· Resultat efter skatt uppgick för perioden till 63,4 (30,3) MSEK, per aktie 1,22 (0,60) kr. Förändringen påverkas främst av ökat driftnetto till följd av nyförvärvade fastigheter, högre värdeförändringar på fastigheter, högre finansiella kostnader till följd av fastighetsförvärv samt positiv värdeförändring av finansiella instrument.

· Fastpartner har som mål att uppnå ett årligt rullande förvaltningsresultat om 300 MSEK vid slutet av år 2012. Detta kommer att ske genom förvärv och utveckling av egna fastigheter och byggrätter med en sammantagen investeringsvolym om cirka 700 MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)eller på bolagets hemsida www.fastpartner.seInformationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012 kl 14:30.