· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 73,6 MSEK (72,4)

· Resultat efter skatt uppgick till 38,1 MSEK (14,4), resultat före skatt uppgick till 43,0 MSEK (20,0).

· Resultat per aktie blev 0,75 kr/aktie (0,28)

· Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 16,6 MSEK (13,4)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,4 MSEK (20,1)

· Resultatprognosen höjs med 10 MSEK till 100 MSEK före skatt