VERKSAMHETEN
Fastpartner äger och förvaltar fastigheter med koncen¬tration framför allt i Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade orter. Med undantag för 3 fastigheter i Norge innehåller fastighets¬beståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar totalt 480 938 kvm. Andelen kommersiella fastigheter med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 75% av beståndet och resterande 25% utgörs av bostäder.

Fastpartner bedriver också en riskkapitalrörelse. Totalt har Fastpartner investerat 125 MSEK i 12 st icke fastighetsrelaterade företag, främst inom IT och life science med inriktning på biomedicin och bio¬tek¬nik. Strategin för riskkapitalrörelsen är att i harmoni med tillväxt i värden, resultat och kassaflöden i fastig¬hetsrörelsen, investera i och utveckla företag inom IT och life science.

RESULTAT
Fastpartner redovisar ett rörelseresultat på 29,3 (42,2) MSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till -10,3 (-1,8) MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 6,7 (7,4) MSEK samt en realisationsförlust på 2,2 MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)