RESULTAT
Fastighetspartner redovisar ett rörelseresultat på 39,3 MSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till -5,6 MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 7,4 MSEK.

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
Hyresintäkterna för perioden uppgick till 87,6 MSEK. Nedan följer en jämförelse mellan de senaste tre kvartalen.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)