Fastpartner Interim Report as of September 30, 2022 – in English here!

 

  • Hyresintäkterna ökade med 7,8% och uppgick till 1 495,5 (1 387,3) MSEK.

 

  • Driftnettot ökade med 7,9% och uppgick till 1 058,3 (980,4) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 70,8 (70,7)%.

 

  • Förvaltningsresultatet ökade med 8,8% och uppgick till 789,5 (725,4) MSEK, per stamaktie av serie A 4,32 (3,97) kr. Fastpartners donation om 10,0 (0,0) MSEK till UNHCR:s verksamhet i Ukraina är exkluderad ur förvaltningsresultatet.

 

  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 960 (1 015) MSEK.

 

  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 37 286,5 (35 323,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 895,6 (1 433,1) MSEK.

 

  • Resultat efter skatt uppgick till 1 274,0 (1 834,1) MSEK, per stamaktie av serie A
    6,61 (9,70) kr.

 

  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

 

 

Stockholm den 20 oktober 2022

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

 

 

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl 13:30.