Fastpartner Interim Report as of September 30, 2020 – in English here!

 

  • Hyresintäkterna ökade med 8,7% och uppgick till 1 339,6 (1 232,2) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 13,0% och uppgick till 968,4 (857,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 72,3 (69,6)%.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 13,1% och uppgick till 703,4 (622,1) MSEK, per stamaktie av serie A 3,85 (3,44) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 950 (875) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 30 168,0 (28 172,4) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 50,1 (1 167,4) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 575,0 (1 772,5) MSEK, per stamaktie av serie A 2,88 (9,64) kr.
  • Fastpartner har redan uppnått ställda mål för år 2020 gällande det rullande förvaltningsresultatet. Nya mål för år 2025 har fastställts av styrelsen. Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

 

Stockholm den 21 oktober 2020
Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl 15:30.