• Hyresintäkterna ökade med 13,9% och uppgick till 1 232,2 (1 082,2) MSEK.

   

 • Driftnettot ökade med 13,2% och uppgick till 837,3 (739,7) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 68,0 (68,4)%.
   
 • Förvaltningsresultatet ökade med 12,3% och uppgick till 622,1 (554,2) MSEK, per stamaktie 3,44 (3,06) kr.
   
 • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 875 (760) MSEK.
   
 • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 26 081,8 (22 330,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 167,4 (721,2) MSEK. Periodens realiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 423,4 (-0,1) MSEK och hänför sig till största delen av en tilläggsköpeskilling om 800 MSEK avseende en försäljning som genomfördes under räkenskapsåret 2017.
   
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 772,5 (1 284,1) MSEK, per stamaktie 9,64 (6,94) kr.
   
 • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK. Som Fastpartner tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion.
   
 • Efter rapportperiodens utgång har styrelsen kallat till en extra bolagsstämma för att introducera D-aktier i bolagsordningen samt ansöka om bemyndigande att emittera D-aktier.

 

Stockholm den 24 oktober 2019

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl 12:00.