• Hyresintäkterna ökade med 8,4% och uppgick till 1 082,2 (998,1) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 9,9% och uppgick till 739,7 (673,2) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 68,4 (67,4)%.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 10,4% och uppgick till 554,2 (502,1) MSEK, per stamaktie 3,06 (2,78) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 760 (725) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 21 345,9 (20 116,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 721,2 (505,0) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 284,1 (939,1) MSEK, per stamaktie 6,94 (5,03) kr.
  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK. Som Fastpartner tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion.

Stockholm den 25 oktober 2018
 

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
  

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl 07:30.