· Hyresintäkterna ökade med 13,4% och uppgick till 947,8 (836,1) MSEK.
· Driftnettot ökade med 10,0% och uppgick till 632,0 (574,5) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 66,7 (68,7)%.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 452,3 (380,5) MSEK, per stamaktie 8,44 (7,10) kr.
· Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 625 (545) MSEK.
· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 16 866,2 (15 465,5) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 090,9 (845,3) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till 1 066,0 (969,4) MSEK, per stamaktie 19,36 (17,64) kr.
· Det är fortfarande Fastpartners mål att i slutet av år 2016 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 700 MSEK. Som Fastpartner tidigare kommunicerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om positiva kassaflöden för varje enskild affär. Detta innebär att om marknadssituationen gör att en tillfredsställande avkastning inte kan erhållas får expansionen vänta.
· Efter rapportperiodens utgång har styrelsen, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om en företrädesemission av stamaktier om cirka 770 MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
Denna information är sådan information som Fastpartner AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl 07:30.