· Hyresintäkterna för perioden januari – september ökade med 25,0% och uppgick till 684,9 (547,8) MSEK.
· Driftnettot ökade med 27,7% och uppgick till 458,4 (359,1) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 66,9 (65,6)%.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 287,7 (213,7) MSEK, per stamaktie 5,42 (4,02) kr.
· Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 388 MSEK.
· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 10 419,8 (9 563,1) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till 313,5 (196,8) MSEK, per stamaktie 5,90 (3,71) kr.
· Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det Fastpartners mål att i slutet av 2014 uppnå nedan angivna mål:

–       Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr (uppnått)
–       Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK
–       Ett driftnetto överstigande 650 MSEK
–       Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

  
Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2014 kl 12:00.