· Hyresintäkterna för perioden januari – september ökade med 15,7% och uppgick till 547,8 (473,6) MSEK.
  

· Driftnettot ökade med 23,8% och uppgick till 359,1 (290,1) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 65,6 (61,3)%.
   

· Förvaltningsresultatet uppgick till 213,7 (167,0) MSEK, per aktie 4,02 (3,18) kr.
    
Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 326 MSEK.
   

· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 9 219,7 (7 834,0) MSEK. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.
   

· Resultat efter skatt uppgick till 246,7 (197,3) MSEK, per aktie 4,65 (3,77) kr.
   

· Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det Fastpartners mål att i slutet av 2014 uppnå nedan angivna mål:
–       Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr
–       Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK
–       Ett driftnetto överstigande 650 MSEK
–       Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK
   

     

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2013 kl 12:00.