• Hyresintäkterna för perioden januari – september 2009 uppgick till 306,2 (313,0) MSEK

• Förvaltningsresultatet ökade med 27,8% till 165,9 (129,8) MSEK, per aktie 3,27 (2,55) kr. Detta är det bästa förvaltningsresultat Fastpartner någonsin rapporterat för motsvarande period.

• Resultat före skatt och värdeförändringar avseende fastigheter ökade med 97,0% till 206,3 (104,7) MSEK.

• Fastigheternas marknadsvärde uppgår till 4 301,6 (4 192,6) MSEK. Resultatet har belastats med -70,3 (-178,0) MSEK i orealiserade värdeförändringar till följd av sämre marknadsförutsättningar. Hela fastighetsbeståndet externt värderat hos DTZ Sweden AB

• Resultat efter skatt ökade med 70,3 MSEK till 33,6 (-36,7) MSEK, per aktie 0,66 (-0,72) kr. Förändringen förklaras främst av lägre värdeförändringar avseende fastigheter och lägre räntekostnader.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör

telefon 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se