Koncernens resultat
Fastpartner redovisar för delårsperioden ett rörelseresultat på 118,0 (151,5) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick för delårsperioden till 0,8 (15,5) MSEK efter nedskrivningar i riskkapitalrörelsen om 8,3 (0) MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 21,9 (22,1) MSEK samt realisations-vinster på 24,2 (17,0) MSEK.

Fastighetsrörelsen
Fastpartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration till Stockholmsområdet. Andra prioriterade orter är Göteborg och Gävle. Med undantag för 3 fastigheter i Norge innehåller fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar totalt 473.079 kvm.
Andelen kommersiella ytor med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 77 % av beståndet och resterande 23% utgörs av bostäder.

Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 238,1 (257,1) MSEK. I jämförbart bestånd, dvs med hänsyn till köp och försäljningar, har hyresintäkterna stigit med 11,6 MSEK. Fastighetskostnaderna har i jämförbart bestånd ökat med 11,2 MSEK. Detta beror främst på höjda prisnivåer för värme, el och v/a, men även på högre kostnader för reparation och underhåll. T.ex har 4,5 MSEK använts för att höja attraktionsgraden i området Bergsjön utanför Göteborg. Nedan följer en jämförelse mellan de senaste fem kvartalen.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)
eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.