RESULTAT
Fastighetspartner redovisar ett rörelseresultat på 128,2 (151,0) MSEK. Koncernens resultat efter
finansiella poster uppgick för perioden till -6,1 (-13,3) MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 23,3 (23,6) MSEK.

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
Hyresintäkterna för perioden uppgick till 263,6 (290,0) MSEK. De i slutet på 1998 genomförda försäljningarna har inneburit att hyresintäkterna och driftnettot sjunkit samtidigt som skuldbördan reducerats och finansnettot förbättrats. Nedan följer en jämförelse mellan de senaste fem kvartalen.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)