RESULTAT
Fastighetspartner redovisar ett rörelseresultat på 151,0 MSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster men före avskrivningar uppgick för perioden till 10,3 MSEK. Det redovisade resultatet efter avskrivningar om 23,6 MSEK är -13,3 MSEK. I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljning m.m om 9,1 MSEK.

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
Hyresintäkterna för perioden uppgick till 290,0 MSEK och är jämnt fördelade över periodens tre kvartal. Detta gäller även för driftnettot.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)