Fastpartner Interim Report as of June 30, 2022 – in English here!

 

 • Hyresintäkterna ökade med 6,4% och uppgick till 981,2 (922,3) MSEK.
   
 • Driftnettot ökade med 7,0% och uppgick till 687,1 (642,2) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 70,0 (69,6)%.
   
 • Förvaltningsresultatet ökade med 12,2% och uppgick till 533,0 (475,1) MSEK, per stamaktie av serie A 2,91 (2,60) kr. Fastpartners donation om 10,0 (0,0) MSEK till UNHCR:s verksamhet i Ukraina är exkluderad ur förvaltningsresultatet.
   
 • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 1 030 (1 000) MSEK.
   
 • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 37 126,3 (35 323,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 895,6 (1 215,6) MSEK.
   
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 045,4 (1 505,1) MSEK, per stamaktie av serie A 5,46 (8,01) kr.
   
 • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

 

Stockholm den 5 juli 2022

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

 

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2022 kl 12:30.