Fastpartner Interim Report as of June 30, 2021 – in English here!

 

  • Hyresintäkterna ökade med 3,4% och uppgick till 922,3 (892,3) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 0,6% och uppgick till 642,2 (638,5) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 69,6 (71,6)%.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 2,6% och uppgick till 475,1 (463,0) MSEK, per stamaktie av serie A 2,60 (2,53) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 1 000 (950) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 33 020,6 (31 344,4) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 215,6 (-112,6) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 505,1 (254,0) MSEK, per stamaktie av serie A 8,01 (1,23) kr.
  • Fastpartner har erhållit en Investment Grade-rating från Moody´s.
  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

Stockholm den 6 juli 2021

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2021 kl 13:30.