• Hyresintäkterna ökade med 11,7% och uppgick till 804,4 (720,1) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 11,4% och uppgick till 537,4 (482,6) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 66,8 (67,0)%.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 3,3% och uppgick till 377,1 (364,9) MSEK, per stamaktie 2,08 (2,02) kr. Periodens förvaltningsresultat inkluderar resultatandelar om -2,4 MSEK avseende Fastpartners gemensamma bolag med Slättö. I föregående periods förvaltningsresultat ingick resultatandelar om 12,5 MSEK avseende uppförande av bostäder i Täby. Detta projekt är slutfört och samtliga lägenheter är sålda och tillträdda.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 870 (760) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 25 503,4 (22 330,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 817,5 (661,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 896,6 (914,2) MSEK, per stamaktie 4,85 (4,95) kr.
  • Det ärFastpartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK. Som Fastpartner tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion.

  
Stockholm den 2 juli 2019
  

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
  

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2019 kl 15:30.