• Hyresintäkterna ökade med 9,8% och uppgick till 720,1 (655,8) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 11,6% och uppgick till 482,6 (432,6) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 67,0 (66,0)%.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 14,2% och uppgick till 364,9 (319,5) MSEK, per stamaktie 2,02 (1,77) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 760 (725) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 21 049,9 (20 116,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 661,1 (427,9) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 914,2 (701,4) MSEK, per stamaktie 4,95 (3,77) kr.
  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK. Som Fastpartner tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion.
       

Stockholm den 3 juli 2018
   

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
  

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2018 kl 12:00.