· Hyresintäkterna ökade med 15,4% och uppgick till 632,3 (547,9) MSEK.
· Driftnettot ökade med 13,1% och uppgick till 415,0 (366,8) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 65,6 (66,9)%.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 297,6 (238,5) MSEK, per stamaktie 5,55 (4,45) kr.
· Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 625 (545) MSEK.
· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 16 460,3 (15 465,5) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 794,9 (793,4) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till 749,3 (839,6) MSEK, per stamaktie 13,63 (15,42) kr.
· Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det Fastpartners mål att i slutet av år 2016 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om minst 700 MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2016 kl 12:00.