· Hyresintäkterna för perioden januari – juni ökade med 25,6% och uppgick till 450,2 (358,4) MSEK.
· Driftnettot ökade med 30,6% och uppgick till 297,8 (228,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 66,1 (63,6)%.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 185,6 (132,1) MSEK, per stamaktie 3,50 (2,49) kr.
· Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 388 MSEK.
· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 10 182,1 (9 563,1) MSEK. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.
· Resultat efter skatt uppgick till 228,8 (101,4) MSEK, per stamaktie 4,31 (1,91) kr.
· Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det Fastpartners mål att i slutet av 2014 uppnå sedan tidigare kommunicerade nedan angivna mål:

–       Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr (uppnått)
–       Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK
–       Ett driftnetto överstigande 650 MSEK
–       Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2014 kl 11:00.