· Hyresintäkterna för perioden januari – juni ökade med 34,5% och uppgick till 309,3 (229,9) MSEK. Ökningen är hänförlig till nyförvärvade fastigheter.
· Driftnettot ökade med 25,2% och uppgick till 184,8 (147,6) MSEK. Ökningen är hänförlig till nyförvärvade fastigheter.
· Förvaltningsresultatet uppgick för perioden till 131,4 (93,1) MSEK, per aktie 2,51 (1,83) kr. Förändringen påverkas främst av ökat driftnetto till följd av nyförvärvade fastigheter samt ökade finansiella kostnader till följd av högre upplåning i samband med förvärven och högre marknadsräntor.
· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 6 987,9 (5 990,3) MSEK. Resultatet har påverkats positivt med 134,2 (79,2) MSEK i orealiserade värdeförändringar. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.
· Resultat efter skatt uppgick för perioden till 189,4 (89,1) MSEK, per aktie 3,62 (1,75) kr. Förändringen påverkas främst av ökat driftnetto till följd av nyförvärvade fastigheter, värdeökningar på fastigheter, högre finansiella kostnader till följd av fastighetsförvärv samt värdeökningar av finansiella instrument.
· Fastpartner har som mål att uppnå ett årligt rullande förvaltningsresultat om 300 MSEK vid slutet av år 2012. Detta bedöms ske genom förvärv och utveckling av egna fastigheter och byggrätter med en sammantagen investeringsvolym om cirka 500 MSEK under andra halvåret.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2012 kl 12:15.