· Hyresintäkterna för perioden januari – juni 2010 ökade med 1% och uppgick till 209,1 (207,1) MSEK.
 
· Förvaltningsresultatet minskade med 4,0% till 100,5 (104,7) MSEK, per aktie 1,98 (2,06) kr. Det lägre förvaltningsresultatet förklaras av att en hyresgaranti löpt ut samt av högre värme- och snöröjningskostnader till följd av ett mycket kallt och snörikt första kvartal.
 
· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 4 845,1 (4 428,8) MSEK. Resultatet har påverkats positivt med 386,6 (-56,2) MSEK i orealiserade värdeförändringar, varav cirka 213 MSEK avser färdigställandet av projektet Krejaren på Östermalmstorg i Stockholm. Hela fastighetsbeståndet är värderat med stöd av externa värderingar av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.
 
· Resultat efter skatt ökade med 425,5 MSEK till 376,7 (-48,8) MSEK, per aktie 7,42 (-0,96). Detta är det bästa resultat Fastpartner någonsin rapporterat för motsvarande period.
 
· Fastpartner har som mål att uppnå ett årligt rullande förvaltningsresultat om 300 MSEK vid slutet av år 2012.

 Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör telefon 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se