• Hyresintäkterna ökade till 207,1 (206,6) MSEK

• Förvaltningsresultatet ökade med 22,5% till 104,7 (85,5) MSEK, per aktie 2,06 (1,68) kr. Detta är det bästa förvaltningsresultat Fastpartner rapporterat för motsvarande period någonsin

• Resultat före skatt och värdeförändringar på fastigheter ökade med 54,5% till 114,8 (74,3) MSEK

• Resultat efter skatt minskade till -48,8 (8,6) MSEK p.g.a. bortskrivning av uppskjuten skattefordran om 104,3 MSEK till följd av regeringens beslut från den 17 juni 2009. Posten är ej kassaflödespåverkande

• Hela fastighetsbeståndet externt värderat hos DTZ Sweden AB

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör

telefon 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se